Dokumentace pro územní rozhodnutí - lokalita Teplárny Brno

07.06.2011
Dokumentace řeší úpravu náhonu v prostoru hlavního vstupu do areálu Teplárny Brno, a.s., podél ulice Špitálka, spočívající ve vytvoření komorního prostoru pro pobyt na nábřeží se stromy, přístupem k náhonu a možností posezení.

[ vizualizace ] [ příčné řezy ] [ vizualizace ] [ urbanistické řešení - situace ] [ vizualizace ] [ sadové úpravy ] [ vizualizace ]

Dokumentace pro územní rozhodnutí - areál bývalých Škrobáren

07.06.2011
Dokumentace navrhuje úpravu koryta vodního toku, snížení terénu s vytvořením přístupu k vodě a altánem a systém pěších tras s cyklostezkou, které budou sloužit pro zaměstnance areálu i návštěvníky.

[ vizualizace ] [ vegetační úpravy ] [ vizualizace ] [ vizualizace ] [ návrh řešení - koordinační situace ]

Dokumentace pro územní rozhodnutí - lokalita nad sídlištěm Komárov

07.06.2011
Dokumentace řeší úpravu Ponávky do rozšířeného koryta s dvěma pěšími lávkami. Vodní tok se stane atraktivním prvkem nového parku. Součástí řešení je i cyklostezka, která by měla území do budoucna propojit s dalšími úseky podél Ponávky.

[ návrh řešení - situace ] [ vizualizace ] [ vizualizace ]

Příklady dobré praxe revitalizací vodních toků ve městech ČR (brožura)

30.06.2010
Cílem publikace je představení zdařilých příkladů revitalizací vodních toků v městském prostředí České republiky. Prezentované příklady byly vybrány ze stejnojmenné studie, jež byla zpracována za účelem zmapování všech revitalizačních akcí v podmínkách měst ČR a shrnutí zkušeností z přípravy a realizace těchto projektů. Studie byla zpracována v rámci projektu REURIS Unií pro řeku Moravu v prosinci 2009.

[ Příklady dobré praxe ]

Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky - Návrh

24.08.2010
Komplexní revitalizační studie je hlavním výstupem pilotní akce revitalizace Staré Ponávky. Návrhová část byla dokončena v červnu 2010. Její součástí je textová část, výkresová část a vizualizace.

[ V5. bývalá Mosilana ] [ V14. podélný řez ] [ V9. sídliště Komárov ] [ V1. komplexní výkres ] [ V4. BMT a Teplárny ] [ V2. návrh úseků, legenda ] [ V8. bývalé Škrobárny (CTP) ] [ V11. etapizace ] [ V15. příčné řezy ] [ vizualizace ] [ V6. Křenová - Zvonařka ] [ V13. vodní hospodářství ] [ V10. soutok se Svratkou ] [ textová část ] [ V3. park u stavidla ] [ V7. Lídl ] [ V12. cyklistická doprava ]

Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky - Průzkumy a rozbory

30.06.2010
Komplexní revitalizační studie je jeden z hlavních výstupů pilotní akce revitalizace Staré Ponávky. Průzkumová část byla ukončena v prosinci 2009. Její součástí je textová část, výkresová část a fotodokumentace.

[ V5. prostředí ] [ V2. širší vztahy ] [ V15. problémový výkres ] [ V1. širší Brno ] [ V6. povodně ] [ V3. historie ] [ textová část ] [ fotodokumentace ] [ V8. doprava ] [ V14. záměry v území ] [ V13. vlastnické vztahy ] [ V4. funkce ] [ V11. chráněné přírodní prvky ] [ V10. vegetace ] [ V9. prostupnost ] [ V12. biologie ] [ V7. sítě ]

Studentský workshop (říjen 2009)

19.07.2010
Ve dnech 26. - 29.10. 2009 proběhl v rámci zpracování Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky studentský workshop, který byl zaměřen na řešení 4 vybraných lokalit při Staré Ponávce. Workshopu se zúčastnili studenti ze 3 vysokých škol (Fakulta architektury Brno, Bratislava, Zahradnická fakulta Lednice). Návrhy řešení jsou prezentovány formou posterů pro jednotlivé lokality.

[ Lokalita Teplárny ] [ Lokalita Brno - Jih 2 ] [ Lokalita Mosilana ] [ Lokalita Brno - Jih 1 ]